Όροι χρήσης

1. Η ιστοσελίδα 2box.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

2. Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα) και των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας 2box.gr που έχουν εισαχθεί στο Διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτής ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της.

5. Όπου η παρούσα ιστοσελίδα εμπεριέχει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων, η εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

6. Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα 2box.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα τηε εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Η εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση στην ιστοδελίδα 2box.gr μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα 2box.gr και η χρήση των υπηρεσιών της συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.